silectron.it

Otwieraj szafę!

Kwota asekuracyjna, interwent uboczny 7 lutego, 2023

Kaucja gwarancyjna jest to suma pieniężna zdeponowana w celu przyznania gwarancji dotrzymania zobowiązania i stanowi równolegle odszkodowanie za straty jakie mogą zaistnieć na skutek niewłaściwego zrealizowania zamówienia. Kaucja nie jest kwalifikowana na poczet zapłaty i zostaje zwrócona w przypadku pomyślnego wywiązania się ze zobowiązania.

polecana strona

Autor: Alexander Nie
Źródło: http://www.flickr.com
Chociaż w sytuacji niedopełnienia umowy może stanowić

pracownicy firmy

Autor: Piotr Drabik
Źródło: http://www.flickr.com

zadośćuczynienie, bądź może być wyłożona na pokrycie kosztów związanych z usunięciem niedociągnięć, usterek. O ile zakwalifikowanie kwoty jako zadatku powoduje powstanie obowiązku podatkowego, to jeżeli wpłacona jest kaucja gwarancyjna nie mamy obowiązku od niej odprowadzać podatku. Zwyczajnie mówiąc przyjęcie przez usługodawcę kaucji która stanowi zabezpieczenie wykonania umowy nie podlega opodatkowaniu. Niemniej bywa, że wpłacona przez partnera kaucja gwarancyjna może zostać „zamieniona” na przedpłatę należną na konto dostawy, usługi. Może być również tak, że wzięta przez sprzedawcę kaucja zostaje zatwierdzona przez strony umowy jako honorarium za zrealizowaną dostawę, przeprowadzoną usługę.

Interwencja uboczna to instytucja w postępowaniu cywilnym włączająca przystąpienie osoby trzeciej do jednej ze stron postępowania i posiadająca interes, aby sprawa zakończyła się na korzyść strony do, której dołączyła. Osoba ta to interwenient uboczny (link). Interwent może dołączyć do rozprawy prawie w każdym stadium postępowania. Chcąc przystąpić do procesu ma obowiązek zgłosić się i zrelacjonować interes prawny, interes prawny jest wymogiem dopuszczalności interwenta ubocznego.

Interwenient uboczny zawiadamiany jest przez trybunał o porach rozpraw, doręczane mu są dokumenty procesowe i werdykty. Ma prawo Kancelaria adwokacka Gdynia do powoływania świadków, składać wyjaśnienia, zadawać pozwanym zapytania. Za zgodą pozwanego i powoda, w czasie postępowania może zajmować miejsce po stronie do której dołączył. Jasne wydaje się, że działania podejmowane przez interwenta nie mogą być sprzeczne z czynnościami strony do, której dołączył. Może też zdarzyć się, że obydwie strony postępowania tj. powód i pozwany nie zgadzają się na akcesję interwenienta ubocznego do postępowania, sprzeciw taki to opozycja. Opozycja może być wniesiona do czasu najbliższej sprawy.
Kategorie: Bez kategorii